Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse

Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK.

Vi kommer att behandla bland annat

 • Proposition angående prissättningsmodell för nyanslutningar framledes
 • Proposition angående koppling av styrelsearvoden till inkomstbasbelopp på tidigare beslutad nivå
 • Fastställande av budget för 2022 och 2023 enligt beslut på årsmöte 2021

Plats: Stala Bygdegård
Tid: Söndag den 1:e maj 2022 klockan 11.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Propositioner som skall tas upp på stämman
 12. Motioner som skall tas upp på stämman
 13. Verksamhetsplan
 14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen