Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00 på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositon av årets vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Propositioner som skall tas upp på stämman
12. Motioner som skall tas upp på stämman
13. Verksamhetsplan
14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuell suppleanter
17. Val av revisorer och eventuella suppleanter
18. Val av valberedning, lägst två och högst 5
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande