Kallelse till Årsstämma 2020

Kallelse

Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Kopplat till rådande pandemi och FHM´s riktlinjer till storleken på folksamlingar har vi ett önskemål om minimalt besökande på stämman.

Beslut om finansiering togs som bekant på extra stämman tidigare i år. Stämman hålles utan kompletterande information och max 1 person / medlemskap kommer att släppas in.

Vår förhoppning är att vi kan hålla ett större informationsmöte i höst när allt lugnat ner sig.

I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla är anslutna innan stämman den 13/6 och att beslutad finansiering är tillräcklig. Eventuella motioner kommer att bordläggas till i så fall en extra stämma längre fram.

Plats: Stala Bygdegård
Tid: Lördagen den 13:e jun 2020 klockan 11.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Propositioner som skall tas upp på stämman
 12. Motioner som skall tas upp på stämman
 13. Verksamhetsplan
 14. Beslut om årsavgift och andra avgifter
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en skall vara sammankallande
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen