Kallelse till Extrastämma 2020

Härmed kallas Du till Extrastämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Styrelsen kommer att lägga ut en proposition på hemsidan inför stämman inom kort.

Plats: Stala Bygdegård
Datum: Lördagen den 1:e februari 2020
Klockan 11.00

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängden
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Styrelsens information om projektet
  6. Styrelsens proposition om tilläggsfinansiering för projektet
  7. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen