Årsstämma 2021: ny ordförande och stadgeändring

Årets stämma kunde hållas inomhus i den för dagen corona-glest möblerade föreningslokalen i Stenshult. Vid stämman valdes Thomas Lind till ny ordförande i föreningen och avgående ordföranden Jan-Eric Fernlöf avtackades. Ny styrelseledamot är Orvar Hemmings, Stillingsön.

Stämman antog styrelsens förslag till stadgeändringar utom på en punkt: förslaget till ändrad formulering vad gäller antal och typ av revisorer avslogs. Den gamla formuleringen kvarstår. Stämman beslutade också att införa en ny avgift för medlem som väljer att lämna föreningen utan att medlemskapet överlåtes till ny fastighetsägare. Årsmötet fastställde balans- och resultatrapporterna för år 2020 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. / Styrelsen