Vad händer med fibernätet i Myckleby?

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i Myckleby Fiberförening. Även om det inte syns så mycket utåt jobbar styrelse och ambassadörer hårt för att göra verklighet av våra planer.

Sammanfattning:

 • Tidplanen för hela projektet är försenad jämfört med vad styrelsen bedömde i höstas
 • Arbetet med markägaravtal har visat sig mycket tidskrävande
 • Dialog med kommunikationsoperatörer har inletts, upphandling är snart ”på gång”
 • Anslutningsavtal kommer att skickas ut till alla medlemmar innan sommaren
 • Upphandling av grävare skall också ske innan sommaren
 • Medlemsvärvningen går in i slutspurten – bli medlem innan midsommar för att vara säker på att få vara med på bidragsgrundande villkor
 • Vi hoppas på bidragsbeslut i september och grävstart innan årets slut
 • Slutsatsen är att bredbandsnätet i bästa fall kan vara i drift till midsommar 2016 istället för till julen 2015 som nämndes vid extrastämman

Varför tar det så lång tid?

En förutsättning för att kunna starta bygget är att föreningen får de statliga bidrag som ligger till grund för kalkylen som presenterades på extrastämman i höstas.

Jordbruksverket, som skall slussa ut pengarna, har nu skjutit fram sitt beslut om hur mycket pengar som totalt skall delas ut tills efter sommaren. Konsekvensen för vår del är en försening på ca 6 månader.
Tyvärr är regelverket sådant att vi riskerar mista bidrag för kostnader vi haft innan vi blivit beviljade bidrag. Styrelsen har bedömt att vi inte skall ta denna risk, utan att vi startar först när beslut om bidrag finns.

För att kunna starta byggnationen av själva nätet måste vi först gräva / plöja ner de rör som fibern sedan skall “blåsas” in i. Den enskilt största arbetsinsatsen som styrelsen och ambassadörerna jobbar med är att skriva markavtal med alla berörda markägare, samt med alla berörda vägföreningar/vägsamfälligheter. Detta arbete pågår men har visat sig innebära mycket mer arbete för både styrelse och ambassadörer än vi bedömt tidigare. För att snabba på detta arbete kommer styrelsen att skicka ut vädjan till medlemmarna om att få fler frivilliga som ställer upp och hjälper till med detta i de områden det behövs.

Vad har styrelsen haft för sig sedan extrastämman?

 • Bidragsansökan har sammanställts och är färdig att lämnas in nu i mars
 • Den preliminära projekteringen har fortlöpande reviderats
 • Underlag för markavtal har tagits fram:
  • Avtalsmallar för både markägare (baserat på LRFs mall) och vägföreningar
  • Inventering av fastigheter/samfälligheter, ägare, kontaktuppgifter: upprättande av listor med dessa uppgifter per område/ambassadör
  • Kartor där vägsträckor markerats och ansvar för upprättande av markavtal klargjorts
  • Process och dokumentmallar för fortsatt uppföljning av de 100-tals olika avtalen
 • Fortlöpande kontakt med ByNet – vår partner för projektering/systemleverans
 • Möten med kommunikationsoperatörer för att få underlag inför upphandling

 

Vad kommer att hända nu då?

Bidragsansökan kommer att lämnas in nu i mars. Beslut väntas sedan inte förrän i september enligt senaste information från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Vi fortsätter att arbeta för att vara så klara det går så snart beslutet kommer. Vi skriver nu mark- och vägavtal med alla fastigheter och vägföreningar som berörs. Detta arbete skall vara klart till midsommar.

Vi kommer också skicka ut avtal till medlemmarna som slutligt formaliserar medlemskapet i föreningen och där man också förbinder sig för att betala anslutningskostnaden som vi nu maximerat till 18 000 kr. Denna kostnad kommer sedan att tas ut i tre steg enligt beslut på extrastämman. Första inbetalningen på 6 000 kr är efter att bidragsbeslutet kommit (plan: september).

Upphandling av grävare skall också göras under våren, så att vi står klara att köra igång direkt efter bidragsbeslut.

För att vi säkert skall komma med i Jordbruksverkets första beslutsrunda är det viktigt att vi har så många medlemmar som möjligt. Särskilt högt prioriteras fastigheter med fastboende, även om bidrag sedan delas ut till alla fastigheter som är med. Därför kommer vi att göra ytterligare en ”drive” för att få in fler medlemmar.

Är du inte redan medlem är det därför nu hög tid att gå med. Du gör detta på http://mycklebyfiber.se/ eller genom att kontakta någon ambassadör (se skyltar runt om).

Är du redan medlem, påverka dom du känner som inte är medlemmar att gå med. Det tjänar vi alla på!

Visste du att:

På Orust finns nu 17 föreningar som skall bygga fibernät på de delar av ön som klassas som glesbygd. Föreningarna har idag ca 3000 medlemmar. Myckleby fiberförening har idag 285 medlemmar vilket är strax över 40% av antalet fastigheter.

Totalt satsar staten 3,25 miljarder på att inom lantbruksprogrammet förse landsbygden med fiber. Detta görs eftersom kommersiella aktörer inte ser ekonomi i att investera i glesbygd. Men genom att ge de föreningar som nu bildas ett bidrag för att bygga fibernät så blir det ändå ekonomiskt genomförbart till en kostnad för medlemmarna som ungefär motsvarar vad man får betala i tätort där kommersiella villkor gäller fullt ut.

Besök gärna vår hemsida http://mycklebyfiber.se/ för senaste nytt. Där kommer också en uppdaterad del med “frågor och svar”, där alla kan vara med och ställa nya frågor.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen