Förtydligande kring löpande avgifter m.m.

Det har uppstått en del frågor och synpunkter kring de löpande avgifter som nämns i anslutningsavtalet och som alla medlemmar skall betala när vårt fibernät tagits i drift.

Till att börja med vill vi påminna att Myckleby Fiberförening liksom de flesta andra fiberföreningar är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en lika stor del av föreningen. Det mesta av arbetet som läggs ned är idéellt så när som på det arvode som beslutades på senaste årsstämman.

Föreningen är alltså inget företag som skall gå med vinst utan allt eventuellt överskott tillhör medlemmarna.

Skulle föreningen av någon anledning få mer pengar i kassan än vad som behövs för att driva verksamheten kommer alltså överskottet att betalas ut till medlemmarna.

Föreningen kommer att få ett bidrag från staten på 40% av kostnaden att etablera nätet. Detta för att det skall vara ekonomiskt möjligt att bygga fibernät på de ställen där kommersiella aktörer inte väljer att bygga nät. Men det går för den skull inte att se det som någon form av samhällsservice. Alla nät, vare sig det handlar om el, vatten, avlopp eller som här telekommunikation och bredband, måste idag klara sina egna kostnader. Eftersom vår insats för att bygga nätet är helt kostnadsbaserad, är den heller inte förhandlingsbar.

Den årliga medlemsavgiften beslutas av årsstämman och skall täcka omkostnader för medlemsmöten och stämmor.

Månadskostnaden beslutas också på årsstämman och skall täcka föreningens direkta kostnader för drift och underhåll av fibernätet samt ekonomiadministration (bokslut, fakturering, revision mm).

Medlemsinsatsen, som är satt av årsstämman till maximalt 18000 kr, skall täcka föreningens direkta kostnader för att bygga fibernätet och skall inte generera något överskott.

Föreningen tar alltså bara in avgifter för att täcka sina kostnader. Kostnader som vi naturligtvis försöker hålla så låga som möjligt!

Och om du fortfarande undrar om du vill ha fiber, finns vårt svar här:

  1. Det blir billigare i längden för den som använder sig av telefon, TV och datorer*.
  2. Du får högre kvalitet på tjänsterna, ett snabbare nät.
  3. Utvecklingen går mycket snabbt mot ett ökande behov av datatjänster i hemmet**.
  4. Alternativen är osäkra: de gamla kopparledningarna kommer att avvecklas och mobila lösningar är förhållandevis osäkra och begränsade kapacitetsmässigt. Och inget vet hur länge satellit-TV överlever konkurrensen.  

*) Enligt trovärdiga beräkningar har du sparat ca 20 000 kronor redan de första 7 åren jämfört med nuvarande fasta lösningar (och ca 11 500 kronor jämfört med mobilt).

**) Till exempel: spela dataspel online, se på streamade TV-serier och långfilmer, videosamtal, distansstudier … för att inte tala om de nya tjänster som utvecklas inom vård, omsorg och annan vardagsservice.      

PS: Om du vill ansluta dig senare blir det dyrare eftersom det inte går att få del av destatliga bidragen i efterhand.

Se vidare på hemsidan http://mycklebyfiber.se/fragor-svar/ !